ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van By Yessey
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u op kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en tevens dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden accepteert.
3. Van de in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van By Yessey worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door By Yessey ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/ OVEREENKOMSTEN
1. Alle aanbiedingen van By Yessey zijn vrijblijvend en By Yessey behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door By Yessey. By Yessey heeft het recht bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. In geval van het niet accepteren van een bestelling, zal By Yessey dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk mededelen.


ARTIKEL 3 PRIJZEN EN BETALINGEN
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten en producten staan vermeld in de valuta € inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2. Betaling kan geschieden via IDEAL telebankieren CREDITCARD. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van bijschrijving van de giro- of bankrekening van By Yessey.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan By Yessey bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.
4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen drie (3) dagen na mededeling van de prijswijziging door By Yessey

ARTIKEL 4 LEVERING
1. De door By Yessey opgegeven levertijden te weten gratis verzenden (10-15 werkdagen) verzendoptie 1-2 dagen (€6,95). Voor artikelen welke niet op voorraad zijn zal By Yessey u hier binnen 72 uur na plaatsen van bestelling schriftelijk op de hoogte te stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met By Yessey overeen te komen dit geldt niet voor de levertijd aangegeven bij het artikel! Bij ontbinding van de overeenkomst op basis van niet op voorraad worden reeds betaalde bedragen binnen vijf (5) werkdagen teruggestort. Annuleringen door de consument is mogelijk binnen 24 uur na plaatsing van de order, indien de consument later annuleert zal de order als een retour behandeld worden.
2. Levering van de artikelen geschiedt op de plaats en tijdstip waarop de artikelen gereed zijn voor verzending.
3. De consument is verantwoordelijk voor het juist invullen van de adresgegevens. Indien dit niet juist is gedaan door de consument dan zal deze telefonisch binnen 2 uur contact moeten opnemen met By Yessey. Indien het adres niet juist is ingevuld is de consument hier zelf verantwoordelijk voor. By Yessey zal hun uiterste best doen om het probleem op te lossen met het pakketje. De verantwoordelijkheid ligt bij de consument.

ARTIKEL 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. By Yessey blijft eigendom van de geleverde producten tot aan het tijdstip dat u al hetgeen op grond van enige overeenkomst met By Yessey verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

ARTIKEL 6 INTELLECTUELE IN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door By Yessey geleverde producten geheel onvoorwaardelijk te respecteren
2. By Yessey garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

ARTIKEL 7 RETOURNEREN/ RECHT VAN RETOUR (ONLINE AANKOPEN)
1. U heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u By Yessey daarvan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft By Yessey de keuze de desbetreffende producten tegen retournering te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.
3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als consument, het recht het product binnen veertien dagen na aflevering of aanwezig bij afgiftepunt aan By Yessey te retourneren, let op het pakket dient op de 14e dag bij ons binnen te zijn, te laat binnengekomen retouren worden niet in behandeling genomen. (Met uitzondering van custommade artikelen badkleding en oorbellen) Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn (geen gebruikssporen), geen geur van rook wasmiddel eten of parfum bevatten en geen make up vlekken en moet onbeschadigd met hangtag en compleet in oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen zijn voor uw rekening. RETOUREN DIENEN PER MAIL WORDEN AANGEMELD info@byyessey.nl. Niet aangemelde Retouren kunnen niet in behandeling worden genomen of in ieder geval met vertraging in behandeling genomen.
4. Tegoeden zijn 3 maanden geldig en alleen van toepassing op SALE ITEMS

ARTIKEL 8 GARANTIE
1. By Yessey garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen welke daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Wij geven géén garantie op pailletten; glitters; fringes; veren of andere versiersels op artikelen.
2. De onder lid 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een maximale periode van 3 maanden.
3. Indien de te leveren producten niet voldoen aan deze garantie, zal By Yessey het product binnen redelijke termijn (4 weken) na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebreke door koper, naar keuze van By Yessey zorg dragen voor herstel.
4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming By Yessey, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is.
5. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.


ARTIKEL 9 BESTELLINGEN/ COMMUNICATIE
1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en By Yessey, dan wel tussen By Yessey en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en By Yessey, is By Yessey niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van By Yessey.

ARTIKEL 10 OVERMACHT
1. Onverminderd de overige van haar toekomende rechten, heeft By Yessey ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat By Yessey gehouden is dat enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan By Yessey kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 11 DIVERSEN
1. Indien u aan By Yessey schriftelijk opgave doet van een adres, is By Yessey gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u By Yessey schriftelijk in kennis stelt van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.
2. Wanneer door By Yessey gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen in deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe of strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat By Yessey deze Voorwaarden soepel toepast.
3. Indien ene of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met By Yessey is in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door By Yessey vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
4. By Yessey is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

ARTIKEL 13 AUTEURSRECHT/ COPYRIGHT
1. Gebruik van alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen en/of teksten welke op de site www.byyessey.nl staan vermeld, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur (By Yessey), is ten strengste verboden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 By Yessey | sitemap | rss